งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายกุ้ง หงษ์ขุนทด หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพีรพงษ์ เพียรทำดี เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ