งานบริหารงานทั่วไป

 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นายธีรยุทธ เมนะรัตน์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 นางสาวชาลิกัลยณัฐ ประภาสะโนบล เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป