งานบัญชี

 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นางสาวสุนิสา เพ๊ขรเกษม หัวหน้างานบัญชี

 นางสาวธนิตา  จิตต์สวาสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี
 นางสาวดวงหทัย บังพิมาย เจ้าหน้าที่งานบัญชี