งานบัญชี

 

นายสุชสันต์ วงชมภู

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นางสาวสุนิสา เพ๊ขรเกษม หัวหน้างานบัญชี
 นางปาณิสรา การนอก ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี
 นางสาวดวงหทัย บังพิมาย เจ้าหน้าที่งานบัญชี