งานบุคลากร

 

 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นายพิพัฒน์   สัจจา       หัวหน้างานบุคลากร

 นางปาณิสรา  การนอก         ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
   นางธนวัฒน์   ทรัพย์ศรีเกื้อกูล        ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

 นางสาวสุชาดา ปลั่งกลาง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

เอกสารดาวน์โหลด