งานบุคลากร

 

 

นายสุชสันต์ วงชมภู

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย หัวหน้างานบุคลากร
 นายธีรยุทธ เมนะรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
 นางสายสุนี ทองดีนอก ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
 นางสาวสุชาดา ปลั่งกลาง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร