งานพัสดุ

 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นางปณิสรา  การนอก  หัวหน้างานพัสดุ
 นายภานุวัฒน์ หนูกิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 นางสาวณิชกานต์ ไคลพิมาย ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 นายพิพัฒน์ สัจจา ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 นางสาวไพริน มุ่งบุญ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 นายสราวุธ รอดวินิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 นายธนภัทร รัตนสิรินภา ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 นายกฤษณะ เริงชัยภูมิ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 นางสาวกมลรัตน์ มาแก้ว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 นางปาริชาติ ร่มกลาง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 นางสาวปัทมาภรณ์ คล่องดี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 นายวิรัช หมั่นหมื่นไวย พนักงานขับรถ