งานอาคารสถานที่

 

 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นายบุญฤทธิ์  บุญหมื่นไวย       หัวหน้างานอาคารสถานที่

 นายณัฐพล   สุนทรินทร์         ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายธีรพงษ์   อินทรสมบัติ      ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายกฤษดา   ขอเอื้อนกลาง      ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

 นายจิระเดช    แน่นนอก     ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายวิชาญ กุดรังนอก             เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายสายรุ้ง แฝงกระโทก        เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายวัชรา นรารักษ์               เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นางปราณีต ศรีสุวรรณ        เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นางกาญจนา จรครบุรี        เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายอนันท์ ทุมสันเทียะ       เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายบรรพต การบรรจง      เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
  นายประยงยุทธ   ศรีนอก   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่