งานอาคารสถานที่

 

 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นายปริญญา ทิศดำรงค์        หัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายณัฐพร หลองเจาะ           ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย       ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง      ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายทินกร อันทะคำภู                ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นางสาวกรรภิรมณ์ กริอุณะ        ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายธนชัย สีหะนันท์                 ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง         ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายกิตติเดช แน่นนอก              ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายไชยวัฒน์ อุ่นชื่น                 ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายอดุลวิทย์ กุดรังนอก           ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายประยงยุทธ ศรีนอก           เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายวิชาญ กุดรังนอก             เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายสายรุ้ง แฝงกระโทก        เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายวัชรา นรารักษ์               เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นางปราณีต ศรีสุวรรณ        เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นางกาญจนา จรครบุรี        เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายอนันท์ ทุมสันเทียะ       เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายบรรพต การบรรจง      เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่