งานประชาสัมพันธ์

 

 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 นางสาวกชกร พวงสีเงิน ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 นางสาวลภัสรดา เนื่องชมภู  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์