งานประชาสัมพันธ์

 

 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นางสาวกชกร พวงสีเงิน       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 นายวัชรพงษ์    ขวาป้องใต้    ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 นายปัฐพงษ์    สาปั่น            ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายจิระเดช   แน่นนอก          ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 นางสาวลภัสรดา เนื่องชมภู  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์