งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

นายประกาศิต จินดาศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

   
 นายพยุง  อยู่เจริญ                       หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
 นางสาวสุนิสา เพ็ชรเกษม              ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
 นายธนภัทร รัตนสิรินภา                ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
 นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ                ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
 นายธนกฤต มารศรี                      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
 ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทราพร แสงพรรม    ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
 นายนิธิกุล ศิลาวงศ์                        ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
 นายไชยวัฒน์ อุ่นชื่น                       ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
 นายกิตติเดช แน่นนอก                   ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
 นางสาวจีราพร ศรีหมื่นไวย             เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน