งานวัดผล และประเมินผล

 

นายประกาศิต จินดาศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 นางสาวศศิธร  พลนันท์              หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
 นายภานุวัฒน์ หนูกิจ                    ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
นางสาวกรรภิรมย์ กริอุณะ            ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
 นายอนันท์ นาคสมพันธ์               ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
ว่าที่ ร.ต.รณชัย อุธา                     ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
นายวัชรพงษ์ ขวาป้องใต้              ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
นางสาวนุชนาถ อนุกูล                  เจ้าหน้าที่งานวัดผล และประเมินผล