งานวิทยบริการ และห้องสมุด

 

นายประกาศิต จินดาศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 นางสาวกชกร พวงสีเงิน               หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง          ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 นางฐิติพร ซื่อตรง                       ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายพยุง อยู่เจริญ                       ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายนิธิกุล ศิลาวงศ์                    ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด