งานวิทยบริการ และห้องสมุด

 

นายประกาศิต จินดาศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 นางสาวกชกร พวงสีเงิน               หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง          ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 นายธนชัย สีหะนันท์                    ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 นางฐิติพร ซื่อตรง                       ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายพยุง อยู่เจริญ                       ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายวิศรุต กัจจายะนันท์              ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายนิธิกุล ศิลาวงศ์                    ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายอิทธิพัทธ์ เคลื่อนเมืองปัก      ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวภัคค์นันทกร ศรีนิลรัตน์    เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด