งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นายประกาศิต จินดาศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายปัฐพงษ์   สาปั่น               หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
              ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
           ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นายธีรยุทธ เมนะรัตน์             ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นายสุทัศน์ สังข์สนิท               ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายณัฐพร หลองเจาะ              ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวสุนิสา เพ็ชรเกษม         ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวกรรภิรมย์ กริอุณะ.       ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ           ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธนภัทร รัตนสิรินภา           ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวภัคค์นันทกร ศรีนิลรัตน์   เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี