งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นายประกาศิต จินดาศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 นายพรชัย อุ้มอังวะ               หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นายสุรพล นามเสนา             ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นายสมทรัพย์ ล้อมแพน          ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นายธีรยุทธ เมนะรัตน์             ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นายสุทัศน์ สังข์สนิท               ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายณัฐพร หลองเจาะ              ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวสุนิสา เพ็ชรเกษม         ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวกรรภิรมย์ กริอุณะ.       ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ           ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธนภัทร รัตนสิรินภา           ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายปิยะณัฐ ปัญญะพิมพ์          ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายกิตติเดช แน่นนอก             ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวภัคค์นันทกร ศรีนิลรัตน์   เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี