งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

 นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย                    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย                              ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายอนันต์ เติมขุนทด                          ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี                 ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นายพิทักษ์ พันเดช                             ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นายอิทธิพัทธ์ เคลื่อนเมืองปัก              ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นายธเนศ เจริญทนัง                            ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร แสงพรม          ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นางสาวปรางค์ทิพย์ พันธ์โยศรี             เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา