งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

นายนพดล  ลือนาม

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

 นายอำนาจ   พิชุนทด                          หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
   นายบุญฤทธิ์   บุญหมื่นไวย                   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายวีรยุทธ  พันธุรัตน์                           ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (กีฬา)
   นายศิวะ   วิสุทธาจารี                         ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
   นายธนวัฒน์   ทรัพย์ศรีเกื้อกูล              ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
   นายธีรพงษ์   อินทรสมบัติ                   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
   นายนำโชค   ปลั่งกลาง                      ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา(ลูกเสือ)
นายอนันต์ เติมขุนทด                          ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
   นายปัฐพงษ์    สาปั่น                         ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
   นายสงวนศักดิ์   อาจพินิจ                   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (อวท.)
   นางสาวธนิตา    จิตติ์สวาสดิ์               ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (อวท.)
   นายธเนศ    เจริญทนัง                      ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รด.)
   ว่าที่ ร.ต.รณชัย   อุทรา                     ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (รด.)
   นางสาวดวงหทัย   บังพิมาย               ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นางสาวนิธิพร  เนตรแพร                     เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
   นางสาววลัยพร   รักษ์มณี                   เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
   นางสาววราลี    หลงพิมาย                 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา