งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

นายนพดล  ลือนาม

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

 นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย                    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย                              ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายวีรยุทธ  พันธุรัตน์                           ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  นายอำนาจ   พิชุนทด                         ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายอนันต์ เติมขุนทด                          ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี                 ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นายธเนศ เจริญทนัง                            ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
   นายอธิป   ธนาธิบดี                ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวธิดารัตร์  นึกกระโทก        เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นางสาวนิธิพร  เนตรแพร         เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา