งานปกครอง

ดร.ฉัตรทอง  ใสแสง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

 นายธีรพงษ์   อินทรสมบัติ                       หัวหน้างานปกครอง
นายธีรยุทธ เมนะรัตน์                             ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายกิตติ จารุจินดา                          ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นางสาวณิชกานต์ ไคลพิมาย               ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นางสาวสุนิสา เพ็ชรเกษม                           ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นักศึกษา
 นางปาณิสรา การนอก                               ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายสราวุธ รอดวินิจ                                  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายอนันต์ เติมขุนทด                                 ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายธนภัทร รัตนสิรินภา                             ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี                         ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายสงวนศักดิ์  อาจพินิจ                             ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายอนันท์  นาคสมพันธ์                              ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายธนชัย  สีหะนันท์                                  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายปริญญา  ทิศดำรงค์                            ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายปัฐพงษ์  สาปั่น                                  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายปิยะณัฐ  ปัญญะพิมพ์                         ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายพยุง อยู่เจริญ                                    ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายวัชรพงษ์ ขวาป้องใต้                          ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายรณพร รัตนจันทร                              ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายประมูล แตงกระโทก.                       ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายกิตติเดช แน่นนอก                            ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายอดุลวิทย์ กุดรังนอก                         ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายไชยวัฒน์ อุ่นชื่น                              ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายวิศรุต กัจจายะนันท์                         ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายวิทวัส สุรา                                     ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายกฤษณะ เริงชัยภูมิ                          ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 ว่าที่ ร.ต. รณชัย อุทธา                         ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราพร แสงพรม           ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายชัชวาล ชลพสยุ                            ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายอิทธิพัทธ์ เคลื่อนเมืองปัก             ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นางสาวปรางค์ทิพย์ พันธ์โยศรี             เจ้าหน้าที่งานปกครอง