งานปกครอง

 

นายนพดล   ลือนาม

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

 

 นายธนภัทร   รัตนสิรินภา                      หัวหน้างานปกครอง

นายบุญฤทธิ์   บุญหมื่นไวย                     ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายธีรยุทธ เมนะรัตน์                             ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
  นายขจรศักดิ์   ดอกแขมกลาง                        ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นางสาวณิชกานต์ ไคลพิมาย               ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นางสาวสุนิสา เพ็ชรเกษม                           ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
นายวีรยุทธ  พันธุรัตน์                                ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
 นางปาณิสรา การนอก                               ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
  นางสาวศศิธร   พลนันท์                            ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
  นายอำนาจ   พิขุนทด                               ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
  นายธนวัฒน์   ทรัพย์ศรีเกื้อกูล                    ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
  นายศิวะ   วิสุทธาจารี                               ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
  นายธีรพงษ์    อินทรสมบัติ                        ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
  นายนำโชค      ปลั่งกลาง                         ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
  นางสาวกรรภิรมย์   กริอุณะ                        ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
   
   
   
 นายสราวุธ รอดวินิจ                                  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายอนันต์ เติมขุนทด                                 ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายธนภัทร รัตนสิรินภา                             ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี                         ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายสงวนศักดิ์  อาจพินิจ                             ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายอนันท์  นาคสมพันธ์                              ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายปัฐพงษ์  สาปั่น                                  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายวัชรพงษ์ ขวาป้องใต้                          ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางฐิติพร   ซื่อตรง                                 ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายกฤษดา   ขอเอื้อนกลาง                      ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายธเนศ      เจริญทนัง                           ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายกฤษณะ เริงชัยภูมิ                          ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 ว่าที่ ร.ต. รณชัย อุทธา                         ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายอธิป     ธนาธิบดี                            ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นางสาวนิธิพร  เนตรแพร                     เจ้าหน้าที่งานปกครอง