งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี               หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายเกษม วนาภรณ์                          ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวศศิธร พลนันท์                      ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวสุนิสา เพ็ชรเกษม                  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางปาณิสรา การนอก                      ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวกชกร พวงสีเงิน                    ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล                ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวชัชชล มณีโมรา                    ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางธิชา ต้นโพธิ์                               ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางกชกร ขุนเพ็ง                              ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ                    ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายอนันต์ เติมขุนทด                       ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางฐิติพร ซื่อตรง                              ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายธเนศ เจริญทนัง                          ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายชัชวาล ชลพสยุ                           ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราพร แสงพรม           ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสายสุนี ทองดีนอก                        ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวอัญชสา กิติอนันต์ภัทร์             ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายกฤษณะ โมรานอก                        ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวขวัญชนก วัดอิ่ม                      ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาววลัยพร รักษ์มณี                      เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน