งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

นายนพดล  ลือนาม

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี               หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายธีรยุทธ  เมนะรัตน์                    ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายณัฐพร  หลองเจาะ                   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวณิชกานต์  ไคลพิมาย           ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวสุนิสา เพ็ชรเกษม                  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางปาณิสรา การนอก                      ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวกชกร พวงสีเงิน                    ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวกรรภิรมย์  กริอุณะ                 ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายกุลชาติ  ภูพันลา                        ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล                ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายปัฐพงษ์  สาปั่น                          ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายธนภัทร  รัตนสิรินภา                    ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ                    ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายอนันต์ เติมขุนทด                       ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางฐิติพร ซื่อตรง                              ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายกฤษดา  ขอเอื้อนกลาง                 ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
  นายวงศกร  เพราะผักแว่น                   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายกฤษณะ  เริงชัยภูมิ                        ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายกฤษณะ โมรานอก                        ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นายอธิป  ธนาธิบดี                           ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาวอิสริยาภรณ์  คงชุ่มชื่น             ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
นางสาววลัยพร รักษ์มณี                      เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน