งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

นายสราวุธ  รอดวินิจ                  หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายธีรยุทธ  เมนะรัตน์                ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายกุ้ง  หงษ์ขุนทด                      ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายอัศว์พัชร์  อ่อนทองหลาง         ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายพิพัฒน์  สัจจา                       ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายทินกร  อันทะคำภู                  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นางสาวกชกร  พวงสีเงิน              ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นางพิชญ์พิมล  เลิศสุริยะกุล          ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นางสาวชัชชล  มณีโมรา                ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นางธิชา  ต้นโพธิ์                          ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นางกชกร  ขุนเพ็ง                       ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายอนันต์  เติมขุนทด                 ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายธนชัย  สีหะนันท์                   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายกิตติเดช  แน่นนอก               ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายรณพร  รัตนจันทร์                  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายประมูล  แตงกระโทก             ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายวิทวัส  สุรา                           ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายไชยวัฒน์  อุ่นชื่น                  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นางฐิติพร  ซื่อตรง                     ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายกฤษณะ  เริงชัยภูมิ              ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
ว่าที่ ร.ต.รณชัย  อุทธา              ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นางสายสุนี  ทองดีนอก             ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นางสาวอัญชสา  กิติอนันต์ภัทร์    ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายกฤษณะ  โมรานอก             ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นางสาวขวัญชนก  วัดอิ่ม            ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นายชัชวาล  ชลพสยุ                  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
นางสาวกฤตพร  อินทะเล            เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน