งานครูที่ปรึกษา

นายนพดล  ลือนาม

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวณิชกานต์   ไคลพิมาย                             หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวไพริณ   มุ่งบุญ                                      ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวศศิธร  พลนันท์                                      ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุนิสา่   เพ็ชรเกษม                                  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ยนางสาวธนิตา   จิตต์สวาสดื์                               ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวกรรภิรมย์   กริอุณะ                                 ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวกชกร   พวงสีเงิน                                    ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
นายกุลชาติ   ภูพันลา                                        ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายอนันต์   เติมขุนทด                                       ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางฐิติพร  ซื่อตรง                                            ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ว่าที่ ร.ต.รณชัย   อุทธา                                      ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายวงศกร   เพราะผักแว่น                                  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาววราลี  หลงพิมาย                                     เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษาเอก
เอกสารดาวน์โหลด

คป.01.doc

คป.02.doc

ตารางการสำรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนฯ.docx