งานครูที่ปรึกษา

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

นายวีรยุทธ  พันธุรัตน์                                        หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวศศิธร  พลนันท์                                      ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางปาณิสรา  การนอก                                      ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายชัยโรจน์  เกียรติคุณสิริ                                ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายอนันต์  เติมขุนทด                                       ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายธนกฤต  มารศรี                                          ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายพยุง  อยู่เจริญ                                            ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายวิทวัส  สุรา                                                 ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายกิตติเดช  แน่นนอก                                      ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายไชยวัฒน์  อุ่นชื่น                                          ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายวิศรุต กัจจายะนันท์                                      ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายชัชวาล  ชลพสยุ                                          ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวกฤตพร  อินทะเล                                   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา