งานครูที่ปรึกษา

นายนพดล  ลือนาม

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวณิชกานต์   ไคลพิมาย                             หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวไพริณ   มุ่งบุญ                                      ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวศศิธร  พลนันท์                                      ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางปาณิสรา  การนอก                                      ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายชัยโรจน์  เกียรติคุณสิริ                                ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายพยุง   อยู่เจริญ                                          ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
นายอนันต์  เติมขุนทด                                       ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายธนกฤต  มารศรี                                          ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายพยุง  อยู่เจริญ                                            ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาววราลี  หลงพิมาย                                     เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา