งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายนพดล  ลือนาม

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวกรรภิรมย์ กริอุณะ                               หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวศศิธร พลนันท์                                    ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางปาณิสรา การนอก                                    ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวชัชชล มณีโมรา                                 ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี                             ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายอนันต์ เติมขุนทด                                     ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางฐิติพร ซื่อตรง                                           ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง                               ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายกฤษณะ เริงชัยภูมิ                                    ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสายสุนี ทองดีนอก                                    ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาววลัยพร รักษ์มณี                                  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา