งานวางแผน และงบประมาณ

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายมังกร พรจำศิลป์                    หัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ
นางปาณิสรา การนอก                  ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ
นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง       ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ
นางสาวสุมิตรา เขตกลาง              เจ้าหน้าที่งานวางแผน และงบประมาณ

 

 

เอกสารดาว์โหลด (คลิกที่ข้อความเพื่อดาวน์โหลด)
1. ขออนุญาตซื้อวัสดุ.doc 
1. ขออนุญาตซื้อวัสดุ.pdf
2. ขออนุญาตซื้อครุภัณฑ์.doc
2. ขออนุญาตซื้อครุภัณฑ์.pdf
3. แบบใบประมาณราคา.docx
3. แบบใบประมาณราคา.pdf
5. แบบฟอร์มการพิจารณา.docx
5. แบบฟอร์มการพิจารณา.pdf
6. แบบฟอร์มสผ.1.doc
6. แบบฟอร์มสผ.1.pdf
7. แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง.xls

 

แบบฟอร์มโครงการ (คลิกที่ข้อความเพื่อดาวน์โหลด)
1. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการ
2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- แบบฟอร์มโครงการ