งานวางแผน และงบประมาณ

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางปัญจพร    จันทร์เชย               หัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ
นางปรวรรณ    ทองภู                 ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ
นางสาวสุมิตรา เขตกลาง              เจ้าหน้าที่งานวางแผน และงบประมาณ

 

 

เอกสารดาว์โหลด (คลิกที่ข้อความเพื่อดาวน์โหลด)

 

แบบฟอร์มโครงการ (คลิกที่ข้อความเพื่อดาวน์โหลด)
1. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการ
2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- แบบฟอร์มโครงการ