งานวางแผน และงบประมาณ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายมังกร พรจำศิลป์                    หัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ
นางปาณิสรา การนอก                  ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ
นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง       ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผน และงบประมาณ
นางสาวสุมิตรา เขตกลาง              เจ้าหน้าที่งานวางแผน และงบประมาณ