งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นายนำโชค    ปลั่งกลาง                  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นางสาวไพริณ   มุ่งบุญ                    ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นายกุลชาติ     ภูพันลา                   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นายสงวนศักดิ์    อาจพินิจ               ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นายวัชรพงษ์       ขวาป้องใต้          ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย                    ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
    นางฐิติพร   ซื่อตรง                     ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นายธเนศ   เจริญทนัง                    ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นางสาวสุมิตรา เขตกลาง                 เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

ดาว์โหลดเอกสาร