งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นางปัญจพร จันทร์เชย                    หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นายสุชิน ชินสีห์                             ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นางสาวณิชกานต์ ไคลพิมาย           ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง            ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง             ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย                    ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นายกฤษณะ โมรานอก                    ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 ว่าที่ ร.ต. รณชัย อุทธา                    ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นายวัชรพงษ์ ขวาป้องใต้                 ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
 นางสาวสุมิตรา เขตกลาง                 เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

ดาว์โหลดเอกสาร