งานความร่วมมือ

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นายเกษม วนาภรณ์                         หัวหน้างานความร่วมมือ
 นายธีรยุทธ เมนะรัตน์                      ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 นายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง             ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 นางสาวไพริน มุ่งบุญ                       ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 นายปัฐพงษ์ สาปั่น                          ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง               ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งมั่นทวีทรัพย์      เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ