งานความร่วมมือ

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นายจีระศักดิ์   สีหมุ่ย                      หัวหน้างานความร่วมมือ
 นายอำนาจ  พิขุนทด                      ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 นายอนันต์  เติมขุนทด                    ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 นายกฤษดา   ขอเอื้อนกลาง             ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 นายธเนศ   เจริญทนัง                     ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งมั่นทวีทรัพย์      เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ