งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

 

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นางสาวธนิตา   จิตต์สวาสดิ์             หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นายสุพจน์ วีระพันธ์ยานนท์             ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นางปรวรรณ   ทองภู                     ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นางสาวกชกร พวงสีเงิน                 ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นายอนันต์    เติมขุนทด                 ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นายธนภัทร    รัตนสิรินภา               ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นางฐิติพร ซื่อตรง                          ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งมั่นทวีทรัพย์     เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า