งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นางปาณิสรา การนอก                    หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นายสุพจน์ วีระพันธ์ยานนท์             ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นางสาวกรรภิรมย์ กริอุณะ              ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นางสาวกชกร พวงสีเงิน                 ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี             ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นางฐิติพร ซื่อตรง                          ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง              ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นายปิยะณัฐ ปัญญะพิมพ์                ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นายชัชวาล ชลพสยุ                       ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
 นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งมั่นทวีทรัพย์     เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า