งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 นายกุ้ง หงษ์ขุนทด                         หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ                                             
 นายบุญฤทธิ์   บุญหมื่นไวย             ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   นายศิวะ   วิสุทธาจารี                    ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 นายสงวนศักดิ์   อาจพินิจ               ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 นายวัชรพงษ์ ขวาป้องใต้               ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 นายกฤษดา   ขอเอื้อนกลาง           ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  นางสาวกฤตพร  อินทะเล                เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ