แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

นายพิพัฒน์ สัจจา

หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์

 

นายทินกร  อันทะคำภู  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายธวัชชัย  ไทยสะเทือน  ครูประจำแผนก
นายสมทรัพย์  ล้อมแพน  ครูประจำแผนก
นายอัศว์พัชร์  อ่อนทองหลาง  ครูประจำแผนก
นายธนภัทร  รัตนสิรินภา ครูประจำแผนก
นายสราวุธ  รอดวินิจ ครูประจำแผนก
นายปัฐพงษ์  สาปั่น ครูประจำแผนก
นายรณพร  รัตนจันทร์  ครูประจำแผนก
นายประมูล  แตงกระโทก ครูประจำแผนก
ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทราพร  แสงพรม ครูประจำแผนก
นายวิทวัส  สุรา ครูประจำแผนก
นายกฤษณะ  เริงชัยภูมิ ครูประจำแผนก
ว่าที่ ร.ต.รณชัย  อุทธา ครูประจำแผนก