แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

นายพิพัฒน์ สัจจา

หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์

 

นายทินกร  อันทะคำภู  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายธวัชชัย  ไทยสะเทือน  ครูประจำแผนก
นายอัศว์พัชร์  อ่อนทองหลาง  ครูประจำแผนก
นายธีรพงษ์ อินทรสมบัติ ครูประจำแผนก
นายธนภัทร  รัตนสิรินภา ครูประจำแผนก
นายสราวุธ  รอดวินิจ ครูประจำแผนก
นายปัฐพงษ์  สาปั่น ครูประจำแผนก
นายกฤษณะ  เริงชัยภูมิ ครูประจำแผนก
ว่าที่ ร.ต.รณชัย  อุทธา ครูประจำแผนก