แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

นายสุเมธ พระเดชพงษ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

 

นายกิตติ  จารุจินดา  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายชัยโรจน์  เกียรติคุณสิริ ครูประจำแผนก
นายขจรศักดิ์  ดอกแขมกลาง ครูประจำแผนก
นางสาวภัทราภรณ์  ปอโนนสูง ครูประจำแผนก
นายสุพจน์  สุรเสียง ครูประจำแผนก
นายธนชัย  สีหะนันท์ ครูประจำแผนก
นางสาวศันสนีย์  อัครมนตรี ครูประจำแผนก
นายธนกฤต  มารศรี ครูประจำแผนก
นายกฤษดา  ขอเอื้อนกลาง ครูประจำแผนก
นายปิยะณัฐ  ปัญญะพิมพ์ ครูประจำแผนก
นายอดุลวิทย์  กุดรังนอก ครูประจำแผนก
นายพยุง  อยู่เจริญ  ครูประจำแผนก
นางฐิติพร  ซื่อตรง ครูประจำแผนก
นายพิทักษ์  พันเดช ครูประจำแผนก