แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

นายพยุง  อยู่เจริญ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

 

นายกิตติ  จารุจินดา  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายชัยโรจน์  เกียรติคุณสิริ ครูประจำแผนก
นายขจรศักดิ์  ดอกแขมกลาง ครูประจำแผนก
นางสาวภัทราภรณ์  ปอโนนสูง ครูประจำแผนก
นายพยุง  อยู่เจริญ ครูประจำแผนก
นายสุพจน์  สุรเสียง ครูประจำแผนก
นางสาวศันสนีย์  อัครมนตรี ครูประจำแผนก
นายธนกฤต  มารศรี ครูประจำแผนก
นายกฤษดา  ขอเอื้อนกลาง ครูประจำแผนก
นางฐิติพร  ซื่อตรง ครูประจำแผนก