แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุชิน  ชินสีห์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย ครูประจำแผนก
นางทัดดาว  ศรีวิไล ครูประจำแผนก
นายณัฐพล   สุนทรินทร์ ครูประจำแผนก
นายอนันต์  เติมขุนทด  ครูประจำแผนก
นายสงวนศักดิ์  อาจพินิจ  ครูประจำแผนก
นายวัชรพงษ์  ขวาป้องใต้ ครูประจำแผนก