แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายมังกร พรจำศิลป์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายสุชิน  ชินสีห์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายพรชัย  อุ้มอังวะ ครูประจำแผนก
นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย ครูประจำแผนก
นางทัดดาว  ศรีวิไล ครูประจำแผนก
นายอนันต์  เติมขุนทด  ครูประจำแผนก
นายสงวนศักดิ์  อาจพินิจ  ครูประจำแผนก
นายปริญญา  ทิศดำรงค์  ครูประจำแผนก
นายวัชรพงษ์  ขวาป้องใต้ ครูประจำแผนก