แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายณัฐพร หลองเจาะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

นายภาณุวัฒน์  หนูกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายธเนศ  เจริญทนัง ครูประจำแผนก
นายไชยวัฒน์  อุ่นชื่น ครูประจำแผนก