แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุทัศน์ สังสนิท

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางปัญจพร จันทร์เชย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายกุ้ง หงษ์ขุนทด ครูประจำแผนก
นางสาวณิชกานต์ ไคลพิมาย ครูประจำแผนก
นางสาวศศิธร พลนันท์ ครูประจำแผนก

เว็บไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ