แผนกวิชาการบัญชี

นายธีรยุทธ เมนะรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

นางปาณิสรา การนอก ครูประจำแผนก
นางสาวธนิตา      จิตต์สวาสดิ์ ครูประจำแผนก