แผนกวิชาการจัดการทั่วไป

นางสาวสุนิสา เพ็ชรเกษม

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการทั่วไป