แผนกวิชาชาชีพระยะสั้น

นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล

หัวหน้าแผนกวิชาชาชีพระยะสั้น

 

นางสาวกชกร พวงสีเงิน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

 

1.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

กลุ่มงานเสริมสวย

นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล ครูประจำแผนก
นางสาวชัชชล มณีโมรา ครูประจำแผนก
นางธิชา ต้นโพธิ์ ครูประจำแผนก
นางสายสุนี ทองดีนอก ครูประจำแผนก
นายกฤษณะ โมรานอก ครูประจำแผนก

 

กลุ่มงานประดิษฐ์

นางสาวกชกร พวงสีเงิน ครูประจำแผนก

 

2.สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

กลุ่มงานเสื้อผ้าสตรี

นางสาวขวัญชนก วัดอิ่ม ครูประจำแผนก

 

3.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

กลุ่มงานขนมอบ/กลุ่มงานอาหารไทยและขนมไทย/กลุ่มงานถนอมอาหารและแปรรูป

นางสุภัสสรณ์ สิริธาราทิพย์ ครูประจำแผนก