แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต/แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายสุพลน์ วีระพันธ์ยานนท์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต/แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

 

นางสาวกรรภิรมย์ กริอุณะ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายนำโชค  ปลั่งกลาง ครูประจำแผนกวิชา
นายอนันท์ นาคสมพันธ์ ครูประจำแผนกวิชา
นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย ครูประจำแผนกวิชา