แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายวีระยุทธ พันธุรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายเกษม วนาภรณ์ ครูประจำแผนก
นายธนากร จันทร์นามล ครูประจำแผนก
นางสาวไพริน มุ่งบุญ ครูประจำแผนก
นางปวรรณ ทองภู ครูประจำแผนก
นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง ครูประจำแผนก
นายอิทธิพัทธ์ เคลื่อนเมืองปัก ครูประจำแผนก
นายวิศรุต กัจจายะนันย์ ครูประจำแผนก
นายนิธิกุล ศิลาวงศ์ ครูประจำแผนก
นางสาวอิสริยาภรณ์ คงชุ่มชื่น ครูประจำแผนก