แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายวีระยุทธ พันธุรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายเกษม วนาภรณ์ ครูประจำแผนก
นางสาวไพริน มุ่งบุญ ครูประจำแผนก
นางปวรรณ ทองภู ครูประจำแผนก
นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง ครูประจำแผนก
นายธนภัทร   พูนมากนอก ครูประจำแผนก
นางสาวณัชชา  แสงรัตนพงษ์ ครูประจำแผนก