แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายนพดล ลือนาม

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายเกษม วนาภรณ์ ครูประจำแผนก
นางกิตติยา ธีรพงศ์พัช ครูประจำแผนก
นายธนากร จันทร์นามล ครูประจำแผนก
นางสาวไพริน มุ่งบุญ ครูประจำแผนก
นายวีระยุทธ พันธุรัตน์ ครูประจำแผนก
นางปวรรณ ทองภู ครูประจำแผนก
นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง ครูประจำแผนก
นายอิทธิพัทธ์ เคลื่อนเมืองปัก ครูประจำแผนก
นายวิศรุต กัจจายะนันย์ ครูประจำแผนก
นายนิธิกุล ศิลาวงศ์ ครูประจำแผนก