งานอำนวยการ

 

นายสาววารี  เสถียรจตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

  นางสาววารี   เสถียรจตุรัส      หัวหน้างานอำนวยการ
 นางสาวสุนิสา   เพ็ชรเกษม     ผู้ช่วยหัวหน้างานอำนวยการ 
 นางสาวศศิธร     พลนันท์        ผู้ช่วยหัวหน้างานอำนวยการ
 นาสุมิตรา     เขตกลาง             เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ
 นางสาวณัชชา   แสงรัตนพงษ์    เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ 
 นางสาวจีราพร  ศรีหมื่นไวย       เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ
 นางสาวดวงหทัย   บังพิมาย      เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ