งานอำนวยการ

 

นายสาววารี  เสถียรจตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

    หัวหน้างานอำนวยการ
 นางเบญจมาศ เอี่ยมโคกสูง ผู้ช่วยหัวหน้างานอำนวยการ 
 นาสุมิตรา เขตกลาง เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ
 นางสาวอิสริยาภรณ์ คงชุ่มชื่น เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ