งานศูนย์ประเมินและทดสอบความรู้ความสามารถช่างฝีมือแรงงาน

นายสุพจน์ สุรเสียง

 

ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ผู้ดูแลระบบ (Admin E-Testing)

ผู้ประสานการทดสอบ

ผู้ดูแลคลังข้อสอบ

ผู้ประเมินสมรรถนะ

 

นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง

ผู้ประสานการทดสอบ

นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี

ผู้จัดทำทะเบียนประวิติและรายงานผล

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

นายธนกฤต มารศรี ผู้จัดทำทะเบียนประวิติและรายงานผล
นางฐิติพร ซื่อตรง

ผู้จัดทำทะเบียนประวิติและรายงานผล

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

นายพยุง อยู่เจริญ ผู้ดูแลระบบ (Admin E-Testing)
นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง ผู้ควบคุมการทดสอบ