แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวกชกร พวงสีเงิน

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

นางสาวอัญชสา กิติอนันต์ภัทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก