งานทะเบียน

 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง           หัวหน้างานทะเบียน 
 นางสาวกรรภิรมย์ กริอุณะ              ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
 นางสาวณิชกานต์ ไคลพิมาย.         ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
 นายทินกร อันทะคำภู                    ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
 นางสาวจิราภรณ์   แนใหม่         เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 นางสาวพรรณผกา ภู่หมื่นไวย      เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

เอกสารดาวน์โหลดงานทะเบียน