งานสื่อการเรียนการสอน

 

นายประกาศิต จินดาศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง               หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายสุชิน ชินสีห์                                 ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายกุ้ง หงษ์ขุนทด                             ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
  นางสาว                                           ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

เอกสารดาวโหลด