กระทู้ล่าสุด

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

3460

 

ITA 2021 เปิดประตูสู่ความโปร่งใส วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

 

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต