งานประกันคุณภาพ

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นางปรวรรณ ทองภู                    หัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายเกษม วนาภรณ์             ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นางปาณิสรา การนอก              ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นางสาวสุนิสา เพ็ชรเกษม                 ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี             ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ                   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายอนันท์ นาคสมพันธ์                     ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นางสาววรินภร ศรีนอก                    เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

เอกสารดาว์โหลดงานประกันคุณภาพ