งานประกันคุณภาพ

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นางปรวรรณ ทองภู                    หัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายเกษม วนาภรณ์             ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นางปาณิสรา การนอก              ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นางสาวสุนิสา เพ็ชรเกษม                 ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี             ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ                   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายอนันท์ นาคสมพันธ์                     ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายวิศรุต กัจจายะนันท์                       ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายไชยวัฒน์ อุ่นชื่น                           ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายประมูล แตงกระโทก                   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นางสาววรินภร ศรีนอก                    เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

เอกสารดาว์โหลดงานประกันคุณภาพ