งานประกันคุณภาพ

 

นายฉัตรทอง ใสแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 นางปรวรรณ ทองภู                    หัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายเกษม วนาภรณ์                   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นางปาณิสรา การนอก               ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายวีรยุทธ   พันธุรัตน์                 ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายกุลชาติ   ภูพันลา          ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายสงวนศักดิ์ อาจพินิจ                   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นายอนันท์ นาคสมพันธ์                     ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
 นางสาววรินภร ศรีนอก                    เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

เอกสารดาว์โหลดงานประกันคุณภาพ