งานการเงิน

 

 

นางสาววารี เสถียรจัตุรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นางทัดดาว ศรีวิไล หัวหน้างานการเงิน 

 นางปรวรรณ ทองภู ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

 นางแจ่มศรี ครากกระโทก เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 นางสาวประภาศรี เรือนสำโรง เจ้าหน้าที่งานการเงิน