งานการเงิน

 

 

นายสุชสันต์ วงชมภู

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นางทัดดาว ศรีวิไล หัวหน้างานการเงิน 
 นางปรวรรณ ทองภู ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

 นางแจ่มศรี ครากกระโทก เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 นางสาวประภาศรี เรือนสำโรง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 นางสาวกัณฐิกา แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน